Algemene voorwaarden

 1. Alle lidmaatschappen worden na periode van overeenkomst automatisch verlengd en zijn vanaf dan maandelijks opzegbaar via een opzegformulier op de club of een digitale opzegging.
 2. Alle Personal Training en Duo Training lidmaatschappen gelden voor minimaal 3 maanden en worden per maand
  vooruitbetaald.
 3. Bij opzegging wordt een opzegtermijn van één kalendermaand in acht genomen.
 4. De lidmaatschappen gaan altijd in per 1e van de aankomende maand. Als u eerder dan de
  1e van de maand lid wordt, betaalt u het resterende deel (pro rato) op de eerste incasso.
 5. Na 3 maanden, vanaf totstandkoming van de overeenkomst, kunnen de tarieven jaarlijks
  worden verhoogd.
 6. Private Gym Power Up verwerkt persoonsgegevens van het lid of een ander betrokkene op
  behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet-en
  regelgeving, waaronder in ieder geval begrepende wet-en regelgeving op het gebied van
  gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 7. In geval van langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke
  toestemming van Private Gym Power Up het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 3
  maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie).
  Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten
  genoegen van Private Gym Power Up – deugdelijk bewijs.
 8. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
 9. Private Gym Power Up is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte
  voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, met uitzondering van opzet of
  bewuste roekeloosheid zijdens Private Gym Power Up of haar leidinggevenden.
 10. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke
  bezittingen. Het lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Private
  Gym Power Up, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het
  verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.
 11. Het lid is bekend met de door ons gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig
  op de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de fitnessbalie van de club. Het
  lid is verplicht deze huisregels na te leven.
Kennismaken?